Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą MAGNALIA DEI, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez osobę fizyczną:
  Marcina Macieja Talik, zamieszkałego przy ul. Za Wodą 90, 34 – 323 Ślemień, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Pruszczyńską w Kancelarii Notarialnej w Żywcu przy ul. Rynek 1, 34 – 300 Żywiec, w dniu 16 października 2014 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczną organizacją samorządową.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miejscowość Ślemień, ul. Za Wodą 90.

Czas trwania fundacji jest na czas nieoznaczony.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Działalność charytatywna.
 2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 3. Wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i artystycznym.
 4. Promocja i organizacja wolontariatu.
 5. Rozwijanie aktywizacji zawodowej i życiowej.
 6. Pomoc społeczna w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji.
 7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 9. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
 10. Prowadzenie działalności w zakresie materialnego i niematerialnego wspierania działań społecznie użytecznych.
 11. Propagowanie postaw filantropijnych, obywatelskich i prospołecznych.
 12. Wspieranie idei sprawiedliwości naprawczej w tym mediacji, jako metody rozwiązywania sporów.
 13. Niesienie pomocy finansowej, rzeczowej i edukacyjnej osobom potrzebującym i wykluczonym społecznie.
 14. Pomoc rodzinom i osobom w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób i rodzin.
 15. Pomoc osobom bezdomnym.
 16. Działalność na rzecz osób zagrożonych marginalizacją, bezrobocie, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie rekolekcji.
 2. Organizowanie wyjazdów rekolekcyjnych w innych miejscach.
 3. Organizowanie szkoleń.
 4. Świadczenie pomocy charytatywnej.
 5. Zakup i sprzedaż książek, płyt DVD i CD, dewocjonaliów, artykułów spożywczych.
 6. Wspieranie organizacji religijnych
 7. Wspieranie innej Fundacji o podobnych rodzajach działalności i celach.
 8. Wspieranie finansowe misjonarzy świeckich.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000, 00 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków i zapisów.
 2. Dotacji i subwencji.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów ze sprzedaży dewocjonaliów.
 5. Dochodów z majątku Fundacji.
 6. Działalności gospodarczej.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Fundacja ma statutowy kolegialny organ kontroli i  nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru [Rada Nadzorcza Fundacji], przy czym Członkowie organu kontroli i  nadzoru [Rada Nadzorcza]: 
  • nie są członkami organu zarządzającego, ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,  powinowactwa i podległości służbowej,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane zaskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 5. Niniejszy Statut  zabrania Fundacji:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej  „osobami bliskimi”,
  • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do  osób trzecich,
   w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku na rzecz Członków, Członków organów lub  pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do  osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu  statutowego,
  • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji.

§ 12

 1. Organem Fundacji jest Zarząd i Rada Nadzorcza.

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż dwóch osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
 2. Fundator powołuje Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji.
 4. Rada Fundacji składa się z 3 członków.
 5. Fundator Fundacji powołuje na trzyletnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Pierwszą Radę Nadzorczą powołuje Fundator. Rada Nadzorcza w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez  Fundatora przed upływem kadencji.
  Zakres kompetencji rady obejmuje:
  • prowadzenie kontroli działalności zarządu fundacji,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • uchwalanie regulaminów,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 15

Fundację reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie.

Zmiana Statutu

§ 16

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 18

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 20

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.